Úvod

Vítejte v rezervačním systému Gymnázia Jana Palacha Praha 1, s.r.o.

Zde, pod záložkou “Rezervace”, si mohou zaměstnanci a studenti školy bezplatně rezervovat různé technické vybavení pro budoucí výpůjčku. V případě zaslání požadavku na rezervaci vybavení skrze formulář na tomto webu, je nutné vyčkat na potvrzení rezervace emailem. Bez vytvoření rezervace a jejího schválení IT sekcí není možné si vybavení vypůjčit. Veškeré výpůjčky vybavení podléhají podmínkám pro vypůjčení školního vybavení, viz níže.

Podmínky pro vypůjčení školního vybavení

Vytvořením rezervace dáváte najevo, že jste seznámeni s podmínkami zacházení se školním majetkem, ustanovenými ve školním řádu Gymnázia Jana Palacha Praha 1, s.r.o. v bodě 4 a zde níže, těmto podmínkám rozumíte a budete je plně dodržovat, případně nést následky spojené se způsobenými škodami na zapůjčeném vybavení.

Zacházení se školním majetkem a školními potřebami

A) Žák má právo užívat zařízení školy v souvislosti s výukou, je přitom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.

B) Žák je povinen zajistit si na vlastní náklady požadované učebnice a pomůcky. Sešity dostává k dispozici zdarma. Je dále povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy, učeben a školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

C) Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

Další všeobecné podmínky

D) Za zapůjčené vybavení vždy plně ručí uživatel, na nějž byla vytvořena rezervace. Tento uživatel je povinen vybavení osobně vyzvednout i vrátit. Bez souhlasu členů IT sekce není možné, aby vybavení vyzvedávala či vracela jiná osoba.

E) Vyzvednutí i vrácení vybavení musí probíhat pod dozorem jednoho z členů IT sekce (Martin Žegklitz, Jakub Běhounek). Není možné vybavení brát či vracet bez vědomí těchto osob. Vypůjčování i vracení vybavení je možné pouze na adrese školy.

F) Případné škody, způsobené na vybavení, či poruchy vybavení je povinen člověk, na nějž byla vytvořena rezervace, bez prodlení oznámit členům IT sekce.

G) Zaměstnanec či student školy, který si vybavení vypůjčil, je povinen veškeré vybavení vrátit v daném termínu, na který si vytvořil rezervaci.

H) IT oddělení gymnázia si vyhrazuje právo na zrušení libovolné rezervace bez udání důvod. Pokud dojde ke zrušení rezervace vybavení, je uživatel, na kterého byla rezervace vybavení vytvořena, povinen vybavení v nejbližším možném čase do vrátit, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

I) V případě porušení výše zmíněných podmínek, bude daný uživatel přidá na černou listinu a budou mu odebrány možnosti výpůjček veškerého vybavení do budoucna. Větší prohřešky bude řešit ředitel školy.

Dohoda o zapůjčení školního vybavení, pomůcek a techniky

Vybrané vybavení vyžaduje pro zapůjčení dodat vyplněnou a podepsanou dohodu o zapůjčení školního vybavení, pomůcek a techniky. Dohodu si můžete předem stáhnout a předvyplnit zde. Pro zapůjčení vybavení je nutné předat osobně dohodu zástupci IT sekce a nechat si ji potvrdit. Na jaké vybavení se dohoda vztahuje je uvedeno na stránce rezervace techniky u jednotlivých kusů vybavení.