Pravidla
pro vypracování
seminární práce

I. Struktura práce

Bibliografické údaje, poznámkový aparát, citace
– každý údaj musí být dohledatelný!

Práce musí obsahovat následující části v daném pořadí.

 1. Titulní stranu
 2. Čestné prohlášení
 3. Poděkování (nepovinné)
 4. Anotace (nepovinné)
 5. Obsah
 6. Vlastní text
 7. Seznam použitých zdrojů
 8. Seznamy obrázků, tabulek, grafů (pokud se v práci nachází)
 9. Seznam zkratek (pokud se v práci nachází)
 10. Seznam příloh (pokud se v práci nachází)

Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat název školy, název semináře (předmětu), název práce, jméno studenta, třída, rok a místo vypracování.

Čestné prohlášení

Druhá strana práce musí obsahovat následující prohlášení (prohlášení musí být zarovnáno ke spodní části stránky):

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely studia a prezentace školy.

V Praze + datum a rok

Jméno a příjmení

Poděkování

Volitelné poděkování vedoucímu práce, případně dalším osobám, které chcete jmenovat (poděkování musí být zarovnáno ke spodní části stránky).

Anotace (nepovinné)

Anotace se uvádí u odborných prací. U prací typu esej, úvaha apod. se anotace neuvádí. Anotace obsahuje pouze stručnou charakteristiku práce, jejích cílů a použitých metod. Naopak neobsahuje shrnutí výsledků práce.

(Anotace musí být zarovnána k horní části stránky)

Obsah

Obsah je povinnou částí práce, pokud vyučující nestanoví jinak.

Obsah práce je tvořen seznamem hlavních nadpisů, případně podnadpisů jednotlivých kapitol. Uvádějí se maximálně 3 úrovně nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3). Je nutné uvádět číslo strany, kde se daný nadpis nachází.

Do obsahu se uvádějí všechny nadpisy kapitol umístěné v práci po obsahu (nadpis „obsah“ se do obsahu neuvádí).

Pokud autor práce vygeneruje obsah dříve a dokument následně upravuje, je nutné dohlédnout, aby čísla stránek u kapitol v obsahu odpovídala skutečnosti (obsah je potřeba průběžně aktualizovat).

Pozn.: v MS Word lze obsah automaticky generovat z nadpisů.

Vlastní text

Struktura vlastního textu práce je závislá na typu práce (esej, úvaha, odborná práce, …). Obsahuje text vytvořený autorem, text parafrázovaný či citovaný.

Maximální podíl parafrázovaného či citovaného textu z jednoho zdroje je 10 %, pokud vyučující nestanoví jinak. Procentuální zastoupení převzatého textu můžete zkontrolovat např. na www.odevzdej.cz.

Úvod

Úvod nebo předmluva – vysvětlení, co je cílem práce. Zdůvodnění a vymezení tématu práce, stav dosavadního zpracování tématu v odborné literatuře. Nastínění obsahové struktury práce. Vysvětlení metod práce, které budou používány.

Stať

Slovo stať se v práci neuvádí. Popisuje vlastní nosnou část textu. U esejů/odborných prací se stať nejčastěji skládá z následujících částí:

 • teoretická část (představení přístupů jednotlivých autorů, typologií, modelů, možností náhledů na problematiku);
 • analytická část (hodnocení a aplikace tezí z teoretické části na základě případových studií, reálné situace studovaného jevu či jiných podkladů, jež jsou předmětem eseje);
 • praktická část (popisuje průběh vlastního výzkumu/práce, nové poznatky jsou následně začleněny do systému);
 • diskuse (příklon autora k jednomu z diskutovaných řešení či vytvoření vlastní metody, modelu, názoru + zdůvodnění).

Stať může mít i odlišnou podobu, záleží na typu práce a zadání vyučujícím

Závěry

Kapitola závěry shrnuje nejdůležitější poznatky práce, načrtává další možné směry ve výzkumu tématu, zhodnocuje přínos práce, splnění cílů a zodpovězení otázek položených v úvodu.

Seznam použitých zdrojů

Seznam použitých zdrojů na konci práce musí být seřazen abecedně od A do Z a musí obsahovat citační záznamy všech zdrojů využitých v práci. Každý citační záznam v seznamu použitých zdrojů musí obsahovat veškeré povinné informace o zdroji dle normy ISO-690. Povinné informace se liší v závislosti na druhu použitého zdroje – kniha, web, časopis aj.

Způsob citování, parafrázování, odkazování zdrojů v textu a vytváření seznamu použitých zdrojů je popsáno v samostatné kapitole níže – viz citace zdrojů

Pozn.: v MS Word lze seznam použitých zdrojů automaticky generovat ze správce pramenů.

Seznam obrázků / tabulek / grafů

Pokud práce obsahuje obrázky, tabulky či grafy, musí obsahovat také jejich závěrečný seznam. Ten vychází z níže popsaných informací v samotném textu.

V samotném textu se u všech obrázků, tabulek a grafů uvádí titulek s pořadovým číslem (např. Tabulka 3: Hlavní představitelé surrealismu). V číslování vždy navazuje tabulka na předešlou tabulku, obrázek na předešlý obrázek, graf na předešlý graf. Nikdy nenavazuje číslo tabulky např. na číslo předešlého obrázku.

Pokud byl obrázek, graf či tabulka převzata z cizího zdroje, musí být tento zdroj u daného prvku uveden (např. Obrázek 1: Mapa světa; zdroj: www.seznam.cz/mapy).

Výsledné seznamy obrázků, tabulek a grafů obsahují stejné informace, jako jsou uvedeny v textu, tedy titulek s pořadovým číslem, příp. zdroj + číslo stránky, na které se obrázek, tabulka či graf nachází.

Pozn.: v MS Word lze seznam obrázků, tabulek, grafů automaticky generovat.

Seznam zkratek

Pokud jsou v práci využity zkratky, je povinné uvést jejich abecední seznam a rozepsat jejich význam, (např. PR – „public relations“.)

Seznam příloh

Pokud práce obsahuje přílohy, musí být řádně pojmenované a práce musí mít také jejich seznam.

Přílohy se odevzdávají jako samostatný dokument.

II. Formální úprava práce

Začít by se mělo se vzhledem samotné stránky.
Co takhle nastavení písma a ostatních vzhledových věcí?

Pokud chcete na vlastní oči vidět, jak by takové odborná práce na GJP mohla po formální stránce vypadat, stáhněte si tento vzor.

Písmo

 • povolené fonty Times New Roman, Arial, Calibri nebo PT Sans. V dokumentu jsou povoleny maximálně dva různé fonty (např. jiný pro nadpisy, jiný pro text)
 • velikost písma 12 b, pro nadpisy větší velikost písma než 12 b
 • řádkování 1,5
 • zarovnání textu do bloku; zarovnání nadpisů vlevo
 • odsazení prvního řádku odstavce o 0,5 cm
 • mezera mezi odstavci u textu před 0 b. za 10 b., u nadpisů libovolně
 • nadpisy nejvyšší úrovně musí začínat na nové stránce, veškeré nadpisy musí být svázány s následujícím textem
 • v textu se nesmí vyskytovat opakující se skryté znaky (více mezer za sebou, více znaků konce odstavce apod.)
 • jednopísmenné předložky a spojky nejsou na konci řádků
 • za interpunkčními znaménky je potřeba používat mezery
 • mezi uvozovkami/závorkami a textem uvnitř uvozovek mezery nesmí být
 • doporučuje se černá barva písma, barva písma pro nadpisy může být odlišná.

Okraje

 • okraje dokumentu jsou nastaveny takto:
  • vlevo – 3 cm
  • vpravo – 2 cm
  • nahoře a dole – 2,5 cm

Obrázky

 • nesmí vystupovat za okraje nastavené pro tisk
 • musí být od textu vzdáleny minimálně 0,5 cm (titulek obrázku může být blíž)
 • musí být otitulkovány = musí mít své pořadové číslo, název, případně musí být uveden zdroj obrázku (např. Obrázek 1: Mapa světa; zdroj: www.seznam.cz/mapy)
 • musí být zkomprimovány na svou reálnou velikost v dokumentu a do odpovídající kvality pro konkrétní využití

Číslování stránek

 • číslovka se umisťuje do zápatí stránky

 

Číslovka se umisťuje až na stránky následující za obsahem. Na straně obsahu a předcházejících stránkách se číslovka nenachází, na všech dalších ano, včetně závěrů, seznamu použitých zdrojů, seznamu příloh apod..

Předchozí strany práce (obsah, anotace, poděkování, čestné prohlášení, titulní strana) se však též do číslování počítají.

Titulní strana práce se do číslování nezapočítává, pokud je vnějším obalem práce.

Pokud tedy bude mít práce na začátku dvě strany s obsahem, začne číslování až na třetí straně, a to číslovkou 3.

Poznámky pod čarou / vysvětlivky

Pokud se v textu nachází informace či slovo, které je vhodné doplnit další rozšiřující či vysvětlující informací, ale není vhodné tuto doplňující informaci vkládat přímo do textu, využívá se poznámek pod čarou.
 • poznámky pod čarou/vysvětlivky jsou zarovnány ke spodnímu okraji stránky mezi samotný text a zápatí pod vodorovnou čáru
 • poznámka pod čarou musí být doplněna vlastním rozpoznávacím znakem v podobě horního indexu (uvádí se před poznámkou). Skrze tento rozpoznávací znak se informace pod čarou odkazují na konkrétní místo v textu, kde se tento rozpoznávací znak v podobě horního indexu uvádí též (uvádí se za informací či slovem, ke kterému se poznámka vztahuje).
 • velikost písma je 10 b
Pozn.: v MS Word lze poznámky pod čarou/vysvětlivky efektivně vkládat v kartě Reference

III. Citace zdrojů

Bibliografické údaje, poznámkový aparát, citace
– každý údaj musí být dohledatelný!

Autor práce je povinen citovat veškeré zdroje, které při zpracování práce použil.

Přebírání cizích informací a zakomponování takových informací do vlastního textu lze provádět formou přímé citace či parafráze.

 • Přímá citace označuje doslovné přejímání cizí informace a její vložení do textu. Přímá citace se v textu ohraničuje dvojitými uvozovkami (na začátku uvozovky dole, na konci nahoře) a je psána kurzívou.
 • Parafráze označuje přeformulování cizí informace a její vložení do textu. Parafráze je formátována jako běžný text a není nijak ohraničena.

Každý zdroj musí mít vytvořen citační záznam dle normy ISO-690. Tento záznam je v textu odkazován ihned za danou přímou citací či parafrází. Kompletní seznam veškerých citačních záznamů se nachází v kapitole seznamu použitých zdrojů.

V MS Word se postupuje následovně:

 1. Nastavení stylu normy ISO-690 („první prvek a datum“ nebo „číselná reference“)
 2. Vložení přímé citace či parafráze do textu
 3. Vytvoření citačního záznamu ve správci pramenů
 4. Odkázání citačního záznamu za přímou citací či parafrází
 5. Vygenerování kompletního seznamu použitých zdrojů ze správce pramenů (pozor, pokud vložíte nový citační záznam, je třeba již vygenerovaný seznam aktualizovat!).

Forma citačních záznamů v seznamu použitých zdrojů a jejich odkazů v textu se řídí normou ISO-690.

Citační záznam obsahuje konkrétní informace v závislosti na druhu použitého zdroje (kniha, webová stránka, časopis, …).

Forma samotných odkazů citačních záznamů v textu se řídí normou „ISO-690 číselná reference“ nebo „ISO-690 první prvek a datum).

 • Odkazy podle normy „ISO-690 první prvek a datum” mají podobu vybraných informací o zdroji, které jsou umístěny v závorce hned za citací či parafrází v textu – zpravidla se jedná o příjmení autora a rok vydání).

Příklad citace:

V textu:

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in eros bibendum, ullamcorper lorem id, gravida tellus.” (Čáslavová, 2009 str. 92)

Pozn.: V případě citace obsahu z knihy je v odkazu uvedena též strana či rozsah stran, ze kterých bylo citováno)

V seznamu použitých zdrojů:

Čáslavová, Eva. 2009. Management a marketing sportu. Praha : Olympia, 2009. str. 92. ISBN:978-80-7376-150-9.

 • Odkazy podle normy „ISO-690 číselná reference“mají podobu číslovky v závorce, která odkazuje na konkrétní citační záznam do očíslovaného seznamu použitých zdrojů na konci dokumentu. Číslovka u citace či parafráze v textu musí korespondovat s číslovkou patřičného citačního záznamu v seznamu použitých zdrojů.

Příklad citace:

V textu:

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in eros bibendum, ullamcorper lorem id, gravida tellus.” (1)

V seznamu použitých zdrojů:

Čáslavová, Eva. 2009. Management a marketing sportu. Praha : Olympia, 2009. str. 240. 978-80-7376-150-9.

Příklady plného bibliografického zápisu pro různé druhy dokumentů

Knihy

Jméno tvůrce, Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. 271s. ISBN 978 80 7232 383 8.

Pozn.: Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená formulací „Dostupné také z:“ (např. URL adresa, místo uložení CD apod.)

ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 13. 6. 2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/ koweb/00/03/34/ 75/66/valka_s_mloky.pdf. Text je rovněž dostupný v html, rtf, txt, pdb, prc a epub z: http://www.mlp old.cz/

Časopisy a periodika

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u článků v elektronických periodikách.

Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892–. ISSN 0009 0794.

Elektronické informační zdroje

Jméno tvůrce, Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice stránka a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

TICHÁ, Jana a TICHÝ, Miloš. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In:Věda.cz [online]. 21. 4. 2011 [cit. 27. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377.Path: homepage; články; 21. 4. 2011.

IV. Tisk a odevzdání práce

Jak tisknout a kam odevzdat svoji práci?

Tisk práce

Práce se tiskne jednostranně na formát papíru A4, pokud není vyučujícím zadáno jinak.

Odevzdání práce

Práce se odevzdávají ve formátu zadaném vyučujícím (zpravidla se jedná o nativní formát MS Word .docx nebo .doc) do informačního systému školy.

Pozn. Pokud je práce odevzdávána do systému Moodle a velikost odevzdávaného dokumentu přesahuje 20MB, je nutné využít jiné úložiště s životností dokumentu minimálně 5 měsíců (preferovaný je Onedrive) a do informačního systému školy vložit odkaz ke stažení na patřičný dokument na daném cloudovém úložišti, případně přístupové heslo k dokumentu.